ΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΤΕ


Οι οπτικές ίνες της χούντας 

1.   2.   3. 

ΣΤΟ ΟΡΙΟ


ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ (Αποσπάσματα από τους φακέλους υπαλλήλων του ΟΤΕ)
29.3.68. Εχει στενάς σχέσεις μετά του 59/2-Α, παρά του οποίου χρησιμοποιείται ως πληροφοριοδότης επί γενικών ζητημάτων και ιδία των ενεργειών του Γραφείου Ασφαλείας.
9.7.68. Κεντροαριστερός (ΚΑ).
1.10.68. Την χθεσινήν ημέραν του Δημοψηφίσματος εθεάθη εντός τηλεφωνικού θαλάμου λέγων εις τον ανταποκριτήν του τας λέξεις "Οχι σου λέω, όχι" κατ' επανάληψιν. Εντύπωσις ότι τούτο είχε σχέσιν με το Οχι του Δημοψηφίσματος.
30.10.68. Διά το γραφείον Ασφαλείας είπε ότι μαζεύουν συνεχώς χαρτιά-χαρτιά εκεί μέσα. 
20.12.68. Υποστηρίζεται από τον Διευθυντήν Αθηνών Κ., όστις μετά την επανάστασιν της 21ης Απριλίου φέρεται ειπών εις υπάλληλον ΟΤΕ "μη εκδηλώνεσαι, δεν ξέρεις πώς γυρίζουν τα πράγματα". 

ΒΟΛΤΑ
27.2.68. Εθεάθη μετά δύο άλλων υπαλλήλων περιφερόμενος ασκόπως εις την ταράτσαν των κεραιών.
23.4.68. ΚΑ. Διά τας απολύσεις συζητών με τον Α.Ε. είπεν "είδες τι έκανε η επανάστασις;".
28.1.69. Κατ' επανάληψιν εξεδηλώθη κατά της Επαναστάσεως. Χρήζει παρακολουθήσεως.
18.2.69. Σε συνάδελφό του, ο οποίος του εξέθεσε δίκαιο παράπονόν του είπε "τώρα πρέπει να βάλουμε φερμουάρ".

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΟΣ
20.7.68. Φανατικός κεντρώος, κατά τας εκλογάς του 1964 είπε σε συνάδελφό του "γιατί να μη δοκιμάσωμε και την ΕΔΑ;".
10.9.68. Ο πατήρ του έχει παρωχημένην ανάμιξιν εις τον κομμουνισμόν. Λοιπά μέλη υγιών αρχών.
4.11.68. Κατά την γνώμην του Γραφείου Ασφαλείας δεν πιστεύει εις την επανάστασιν.
18.2.69. Είναι χιονοδρόμος. Χρήζει παρακολουθήσεως προς διαπίστωσιν των εθνικών πεποιθήσεών του.
15.1.73. Εκδηλούται υπέρ της Εθνικής Κυβερνήσεως. Συναναστρέφεται άτομα υγιών κοινωνικών φρονημάτων.

ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ
18.9.69. Η σύζυγός του ανηθίκων αρχών. Εχει συγγενείς εις Σιδηρούν Παραπέτασμα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
30.1.70. Δημιουργεί προστριβάς με τους συνδρομητάς εν ώρα υπηρεσίας. Εις έντονο ύφος είπε εις συνδρομητήν "ανοίγετε καμιά φορά τον κατάλογό σας". Διά τον λόγον αυτόν αντικατεστάθη εις θέσιν μεταλλάκτου.
8.8.70. Ο σύζυγός της και η ιδία εκδηλούται ως εθνικόφρων.
6.1.71. Συναναστρέφεται τις λεσβιάζουσες. Φέρεται ως άρσεν.
Η ανωτέρω πληροφορία δεν θεωρείται αξιόπιστος, διότι τυγχάνει έγγαμος και μήτηρ άρρενος τέκνου. Η σημειωθείσα συναναστροφή με τις φερόμενες ως λεσβιάζουσες οφείλεται εις την παράδοσιν μαθημάτων αγγλικής.

ΛΕΞΙΚΟ
6.4.68. Φανατικός κεντρώος.
20.1.69. Κατά την γνώμη των συναδέλφων του, εξεδηλώθη υπέρ της επαναστάσεως.
25.11.69. Εις την οικίαν του έχει την Ρωσσική Εγκυκλοπαίδεια, ως και δίσκους ρωσσικής μουσικής. Η μνηστή του, της Σχολής Μαιών, είναι αριστερών αρχών. 
1970. Ο πατήρ του ήτο λοχίας με εθνικήν δράσιν κατά Κ/Σ. Ο ίδιος είχε αγοράσει σερβικό λεξικό διά να διευκολύνεται εις την υπηρεσία του (φερέσυχνα), επίσης δεν ελάμβανε μέρος εις τας απεργίας.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ
16.5.69. Ετάσσετο υπέρ της ΚΑ παρατάξεως του συνδικαλιστού Ρ. Ελάμβανε μέρος εις τας απεργιακάς εκδηλώσεις.
13.1.1970. Ακατάλληλος.
10.12.70. Ούτος κατά το διάστημα της ενταύθα παραμονής του ετήρησε στάσιν αδιάφορον ως προς την επανάστασιν. Ησχολείτο κατά το πλείστον τόσον εντός όσον και εκτός της υπηρεσίας με την σύναψιν ερωτικών σχέσεων μετά γυναικών. Ούτω έδωσεν υπόσχεσιν γάμου εις μίαν τηλεφωνήτριαν, μίαν δακτυλογράφον, μίαν έκτακτον σχεδιάστριαν, τας οποίας, αφού εξέθεσε κοινωνικώς, τας εγκατέλειψε αιτήσας μετάθεσιν εις Αθήνας.

ΦΙΛΗΣΥΧΗ
9.1.69. Αύτη κατά την κατοχήν ενεγράφη ως Βουλγαρίς υπήκοος, διάγουσα έκτοτε και μέχρι σήμερον φιλησύχως και νομιμοφρόνως. Κατά τας εκάστοτε εκλογάς υποστήριζε αστικά κόμματα. Ο αδελφός της Μ. εμφορείται υπό κομμουνιστικών φρονημάτων. Η αδελφή της Κ. από της απελευθερώσεως εγκατεστάθη μετά του συζύγου της εις Βουλγαρίας. Η υπό κρίσιν αποτελεί ιδίαν οικογένειαν, δι' ο και δεν υφίσταται αντίρρησις διά την επιτυχίαν του επιδιωκομένου σκοπού της, υπ' όψιν και της ως άνω στάσεώς της κατά τας εκάστοτε εκλογάς.
10.5.69. Δεν απησχόλησεν τας αρχάς ασφαλείας δι' αντεθνικήν δράσιν, πλην όμως τυγχάνει ρευστής και μειωμένης Εθνικής συνειδήσεως, επηρεαζομένη υπό του του εις Σιδηρούν Παραπέτασμα ευρισκομένου φυγάδος συζύγου της και υπό του κομμουνιστού αδελφού της. Δεν φέρεται ως καλή υπάλληλος, μη ανταποκρινομένη πλήρως εις τας απαιτήσεις της υπηρεσίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου "Πολιτική Αγωγή"
(Αθήνα 1970, εκδ.Kabanas Hellas). Το επίσημο πολιτικοιδεολογικό εγχειρίδιο της "Ελλάδος Ελλήνων Χριστιανών", περιέχει όλα τα σλόγκαν και "επιχειρήματα" που όφειλε να γνωρίζει (και να αναπαράγει) το πρότυπο του πολίτη "Υγειών Κοινωνικών Φρονημάτων". Διασκευασμένο από τον Δημ. Β. Τουντόπουλο, το βιβλίο κυκλοφόρησε επίσης από τον ΟΕΔΒ ως σχολικό εγχειρίδιο της Γ' και Στ' Γυμνασίου.

Γεώργιος Γεωργαλάς "Η ιδεολογία της Επαναστάσεως. Οχι δόγματα αλλά ιδεώδη" (Αθήνα, χχ). Χονδροειδής απόπειρα άρθρωσης "ριζοσπαστικού" πολιτικού λόγου από ένα άλλο αστέρα της χουντικής προπαγάνδας, μικρότερου σαφώς βεληνεκούς από το διανοούμενο Παπακωνσταντίνου. Ο συγγραφέας επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο, προσφέροντας τα φώτα του σε ανερχόμενους εθνικόφρονες όπως ο βουλευτής της ΝΔ Πάνος Καμμένος.

Νίκος Αλιβιζάτος "Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση (1922-1974). Οψεις της ελληνικής εμπειρίας" (Αθήνα 1983, εκδ. Θεμέλιο). Λεπτομερής παρουσίαση και ανάλυση της πολιτικής καταστολής στην Ελλάδα, από τις αρχές του αιώνα μέχρι τη Μεταπολίτευση. Πληροφορίες για τη συγκρότηση του "κράτους των εθνικοφρόνων" και τον έλεγχο της καθημερινής ζωής των πολιτών από τους μηχανισμούς ασφαλείας.

Ρούσος Κούνδουρος "Η ασφάλεια του καθεστώτος. Πολιτικοί κρατούμενοι, εκτοπίσεις και τάξεις στην Ελλάδα, 1924-1974" (Αθήνα 1978, εκδ.Καστανιώτη). Δοκίμιο για τις διώξεις μεταξύ 1929 και 1974. Εμφαση στη γενικευμένη απόδοση της "ετικέτας" του κομμουνιστή σε κάθε λογής αντιφρονούντες από τους διωκτικούς μηχανισμούς της χούντας.

Γιώργος Κατηφόρης "Η νομοθεσία των βαρβάρων" (Aθήνα 1975, εκδ.Θεμέλιο). Συλλογή κειμένων για την κατασταλτική νομοθεσία της δικτατορίας και τις προσπάθειες οικοδόμησης ενός μονιμότερου στρατοκρατικού κράτους. Το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αποτελείται από αναλύσεις που είχαν δημοσιευθεί σε εκδόσεις της αντίστασης.


ΔΕΙΤΕ

Λούφα και παραλλαγή
του Νίκου Περάκη (1984). Κωμωδία με θέμα μια παρέα φαντάρων που υπηρετούν τη θητεία τους στην ΥΕΝΕΔ της χούντας. Χιουμοριστική αποτύπωση της προσπάθειας για μετατροπή ολόκληρης της Ελλάδας σε έναν απέραντο στρατώνα.

Η βιτρίνα (The front) του Μάρτιν Ριτ (1976). Η Αμερική του μακαρθισμού και της επιβολής επαγγελματικών απαγορεύσεων στους "αντεθνικώς φρονούντες", μέσα από την ιστορία ενός απολίτικου ανθρώπου που δέχεται να υπογράφει για λογαριασμό του "αποκλεισμένου" σεναριογράφου φίλου του. Ελλείψει αντίστοιχης ταινίας για τη χουντική Ελλάδα, δίνει μια ιδέα για το κλίμα της εποχής.


(Ελευθεροτυπία, 19/4/1998)

 

www.iospress.gr                                   ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  -   ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ