Η πλαστογράφηση της ιστορίας απ' τον Π. Βούλγαρη


Οι «ελληνόψυχοι» και τα ναπάλμ

 

Οι θαυμαστές της την παρουσίασαν σαν το καθοριστικό βήμα για την οριστική «υπέρβαση» του εμφύλιου διχασμού στο επίπεδο της έβδομης τέχνης. Κάποιοι άλλοι, λιγότερο ενθουσιώδεις, της αναγνώρισαν μια «ανθρωπιστική» προσέγγιση. Ομως η «Ψυχή βαθιά» δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Η ταινία του Παντελή Βούλγαρη απλώς αποτυπώνει στο πανί την εικόνα του Εμφυλίου που υπάρχει σήμερα στο μυαλό του λεγόμενου «μεσαίου χώρου». Μια εκδοχή δηλαδή εθνικόφρονος κι αντικομμουνιστικής προπαγάνδας (με τους όρους του 2009 κι όχι του 1950), εξίσου ανιστόρητης με τα παλιότερα πονήματα του είδους.

* Πόσο «ανθρωποκεντρική» μπορεί να είναι π.χ. μια ταινία που ξεκινά απαριθμώντας σαν θύματα των πολέμων του 1912-1940 μονάχα τις απώλειες του τακτικού ελληνικού στρατού, αποσιωπώντας δηλαδή όχι μόνο τους πεσόντες των «αλλοφύλων» αλλά και τις εκατόμβες των «ομογενών» αμάχων; Μπορεί αυτό ν’ ανταποκρίνεται στη στρατοκρατική λογική των εκδόσεων του ΓΕΣ, σαφώς όμως εξιδανικεύει τα «εθνικώς ορθά» σφαγεία σε βάρος κάθε έννοιας «ανθρωπισμού».

* Πόσο πολιτικά ουδέτερη είναι μια ταινία που, στην ίδια εισαγωγή, διαγράφει μονοκοντυλιά τους νεκρούς του 1941-44; Πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για το «δεύτερο αντάρτικο» (ή τον «τρίτο γύρο»), «ξεχνώντας» όσα προηγήθηκαν μέσα στην ίδια δεκαετία; Η σιωπή αυτή συνιστά από μόνη της πολιτική θέση, αφού κάθε αναφορά στην Κατοχή και την Αντίσταση θα αμφισβητούσε το σχήμα «ξενοκίνητη Αριστερά» - «πατριώτες Δεξιοί», τη σπονδυλική δηλαδή στήλη (αν όχι και το μοναδικό λόγο γυρίσματος) της ταινίας.

Γιατί αν κάτι επιχειρεί να μας πει ο Βούλγαρης, είναι ακριβώς αυτό: ότι, παρά την αμερικανική πατρωνία, η εθνικόφρων ηγεσία του 1949 όχι μόνο ήθελε να σταματήσει την αδελφοκτονία αλλά και πρόβαλε αντίσταση στις πιέσεις των ΗΠΑ για εξολόθρευση των ανταρτών. Ηδη από την πρώτη σκηνή του έργου, ο πρωθυπουργός ανακοινώνει στο βασιλιά ότι «πρόθεση» της Δεξιάς είναι η συνεννόηση με την Αριστερά για ειρήνευση. Ως αυθεντικός εκπρόσωπος του ξένου παράγοντα, ο Παύλος του απαντά πως δεν θα το επιτρέψουν οι Αμερικανοί. Το αποκορύφωμα όμως αποτελεί η «προσπάθεια» του αρχηγού του κυβερνητικού στρατού ν’ αποτρέψει τη χρήση των εμπρηστικών βομβών ναπάλμ που του προσφέρει -και τελικά του επιβάλλει- ο ιμπεριαλιστής στρατηγός Βαν Φλιτ. Βέβαια, αυτή η εκδοχή των γεγονότων έχει σχέση κυρίως με τις επισκέψεις του Κώστα Καραμανλή στον Αη Στράτη και καθόλου με την ιστορική πραγματικότητα του 1949.

Απαντώντας στις σχετικές επικρίσεις, ο σκηνοθέτης επικαλέστηκε ως πηγή του «τα έγγραφα του ΓΕΣ» (FLASH 1.11.09). Αναφέρεται προφανώς στη 16τομή συλλογή «Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου» που εξέδωσε το 1998 η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού. Μόνο που, αν κάτι τεκμηριώνουν αυτά τα ντοκουμέντα, είναι ακριβώς η πλαστογραφία που διαπράχθηκε από το Βούλγαρη για τον εξωραϊσμό της ηγεσίας του Εθνικού Στρατού!

Η επίπληξη της τελευταίας απ’ τον Βαν Φλιτ, που παρακολουθούμε στην ταινία, περιγράφεται όντως στην έκθεση που υπέβαλε στις 3.12.1948 ο Α΄ υπαρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Στυλιανός Κιτριλάκης, για τις «επιχειρήσεις κατά των συμμοριτών κατά το έτος 1948» (τ. 10ος, σ. 437-71). Μόνο που, στο ίδιο έγγραφο, καταγράφεται εκτενώς όχι η αντίσταση των εθνικοφρόνων στρατηγών στη χρήση των ναπάλμ, αλλά τα παράπονά τους επειδή οι Αμερικανοί δεν τους είχαν εφοδιάσει ακόμη -και δη «επαρκώς»- με το τρομερό αυτό όπλο.

Οι επιτιθέμενες κυβερνητικές δυνάμεις, διαβάζουμε,

 

«εστερούντο Αεροπορίας βο΅βαρδισ΅ού, τόσον αναγκαίας διά την καταστροφήν των ισχυρών οργανώσεων των κο΅΅ουνιστών και εξουδετέρωσιν των α΅υνο΅ένων.

Οταν αι ουσιώδεις αυταί ελλείψεις ετέθησαν υπ’ όψιν των Α΅ερικανών, έσπευσαν ούτοι να ΅ας πληροφορήσουν υπό έχε΅ύθειαν, ότι πάντα ταύτα θα αναπληρωθώσι διά της ‘ε΅πρηστικής βό΅βας’ η οποία ρίπτεται από αεροπλάνου και ά΅α τη εκρήξει της επί του εδάφους, αναπτύσσει τοσαύτην θερ΅οκρασίαν, ώστε κατακαίει τα πάντα επί εκτάσεως ορθογωνίου ΅ήκους 180 ΅. και πλάτους 40 ΅. περίπου. Οιοσδήποτε ζών οργανισ΅ός και παν ΅ηχάνη΅α ευρισκό΅ενον εντός του ως άνω ορθογωνίου θα απηνθρακούτο και θα ευρίσκω΅εν τους συ΅΅ορίτας απηνθρακω΅ένους εις την στάσιν, ην ούτοι θα είχον κατά την έκρηξιν.

Μία τοιαύτη βό΅βα βεβαίως, εξετι΅ήθη παρά πάντων ως πλέον ή ικανή να αντικαταστήση οιονδήποτε άλλο Πόλε΅ικόν ΅ηχάνη΅α και εφαίνετο πλέον αποτελεσ΅ατική από τα ΅έχρι τούδε γνωστά ΅ηχανή΅ατα πυρός. Υπό τοιαύτας συνθήκας εγένετο δεκτόν ότι αι δύο Μεραρχίαι πράγ΅άτι θα κατώρθουν να φθάσουν εις τον σκοπόν των εντός ελαχίστου σχετικώς χρόνου και δη ακωλύτως.

Ελέχθη επί πλέον, ότι αι ως άνω βό΅βάι θα έφθανον εις την Ελλάδα εις επαρκή αριθ΅όν και λίαν εγκαίρως, ώστε να εθισθή η Αεροπορία ΅ας εις την εκτόξευσίν των.

Ατυχώς, διά λόγους αγνώστους, αι ως άνω ‘ε΅πρηστικαί βό΅βάι’ δεν έφθασαν. Αντί τούτων, την παρα΅ονήν της καθωρισ΅ένης η΅έρας εξορ΅ήσεως των Μεραρχιών, ΅ας παρεδόθησαν βό΅βάι αίτινες επληρούντο ΅ε ειδικόν τι ΅ίγ΅α πετρελαίου και καυστικών τινών άλλων ουσιών, τα δε επιτευχθέντα αποτελέσ΅ατα εκ της εκρήξεως τούτων, ήσαν αντίκρυς αντίθετα των ανά΅ενο΅ένων. Δεν εκαίετο καν, ούτε το ξηρόν χόρτον επί του εδάφους. Παρετηρείτο την στιγ΅ήν της εκρήξεως κάποια λά΅ψις και ουδέν τούτου πλέον.

Ούτω οι δύο Μεραρχίαι, αίτινες είχον την ανωτέρω αποστολήν, εστερήθησαν κατά την εξόρ΅ησίν των των αναγκαίων ΅έσων» (σ.441).

Στην ίδια έκθεση παρατίθεται και υπόμνημα της κυβέρνησης προς τον αμερικανό υπουργό Στρατιωτικών Τζορτζ Μάρσαλ (8.7.48).

 

«Εκ των ΅έχρι τούδε από διετίας διεξαγο΅ένων επιχειρήσεων κατά των συ΅΅οριτών», διαβάζουμε εκεί, «κατεδείχθη η ανάγκη εφοδιασ΅ού του Στρατού διά των κάτωθι συ΅πληρώ΅ατικών ΅έσων:

1. διά βο΅βαρδιστικής Αεροπορίας, ήτις ελλείπει καθ’ ολοκληρίαν.

2. δι’ ειδικών καυστικών βο΅βών ΅ε αποτελέσ΅ατα δραστικά.

3. διά φλογοβόλων. [...]

6. δι’ αερίων άτινα χρησι΅οποιούνται συνήθως υπό των αστυνο΅ικών εναντίον ληστών οχυρω΅ένων εις κλειστούς χώρους και χρησι΅οποιου΅ένων προς αποφυγήν ΅εγάλων απωλειών εις έ΅ψυχον υλικόν. [...]

Τέλος να εκχωρηθή παν έτερον ΅έσον όπερ δύναται να συ΅βάλη δραστικώς εις την εξόντωσιν των συ΅΅οριτών και όπερ ΅έσον είναι άγνωστον η΅ίν και χρησι΅οποιού΅ενον υπό του Α΅ερικανικού στρατού» (όπ.π., σ.450).

Παρόμοιο αίτημα, για την «ανάγκην συ΅πληρώσεως» του κυβερνητικού οπλοστασίου από τις ΗΠΑ «διά των απαιτου΅ένων ισχυρωτέρων και καταλληλοτέρων ΅έσων», περιέχεται και σε έκθεση του Κιτριλάκη προς τον αρχηγό ΓΕΣ, αμέσως μετά την κατσάδα του Βαν Φλιτ (27.7.48). Ως τέτοια μέσα, «απολύτως αναγκαία και εις πρώτην σειράν επείγοντος», αναφέρονται κατά σειράν: «βο΅βαρδιστική αεροπορία, ε΅πρηστικαί βό΅βάι, όπλα βαρέα ευθυτενούς τροχιάς κατά πολυβολείων» (όπ.π. σ.463).

Τελικά οι ναπάλμ χρησιμοποιήθηκαν μαζικά κατά την τελική εξόρμηση του Εθνικού Στρατού στο Γράμμο και το Βίτσι. Σύμφωνα με λεπτομερή έκθεση του αρχηγού Αεροπορίας, πτέραρχου Εμμανουήλ Κελαϊδή (10.9.49), που επίσης δημοσιεύεται στα «Αρχεία» της ΔΙΣ (τ. 15ος, σ.122-71), μεταξύ 15 Ιουλίου και 27 Αυγούστου 1949 ρίχτηκαν συνολικά 341 τέτοιες εμπρηστικές βόμβες.

Εννοείται πως ο πτέραρχος δεν εκφράζει την παραμικρή δυσφορία για τη χρήση τους «εις μεγάλην πυκνότητα κατά την τελευταίαν φάσιν της εφόδου» (σ.167). Παραθέτει, αντίθετα, τη -θετική- εκτίμηση του Β΄ Σ.Σ. ότι «αι εμπρηστικαί βόμβαι κατετρόμαξαν τους συμμορίτας και υπεχρέωσαν τούτους να εγκαταλείψουν τα πολυβολεία τους», με αποτέλεσμα το από αέρος μακέλεμά τους (σ.150).

Με ενθουσιασμό περιγράφουν, τέλος, στις δικές τους εκθέσεις τα αποτελέσματα των ναπάλμ ο στρατηγοί Θρασύβουλος Τσακαλώτος (4.8.49) και Θεμιστοκλής Κετσέας (2.9.49): «Αι ε΅πρηστικαί βό΅βαι εξουδετέρωναν εις ακτίνα αρκετών ΅έτρων τους συ΅΅ορίτας λόγω υψηλής θερ΅ότητος και τρία πολυβολεία επί 25 εν όλω εκάησαν. Επίσης αι βό΅βαι αύται επέφερον σχετικήν ασφυξίαν, αναγκάζουσαι τον προσβαλλό΅ενον να φεύγη εκ της θέσεώς του» (όπ.π., σ.466 & 462).

Πόλεμο διεξήγαγαν οι άνθρωποι και, πολύ λογικά, πρώτη τους μέριμνα ήταν η εξόντωση του αντιπάλου. Εξήντα έτη μετά, οι πολιτικοί τους επίγονοι τους μεταμόρφωσαν όμως σε πρώιμους «αντιιμπεριαλιστές» του «μεσαίου χώρου»...
 

 

 

(Ελευθεροτυπία, 7/11/2009)

 

www.iospress.gr